PLATTFORM/Høsten 2016 publiserte www.archdaily.com 121 sitater som startet med 
“Architecture is…”. Bare dette lille utvalget viser en stor bredde, mange forskjellige meninger, definisjoner og agendaer om hva faget er og hvilken rolle arkitektur har. I en kompleks verden og demokratiske samfunn så trenger vi dette mangfoldet, vi trenger store overordnete tanker og vi trenger små konkrete handlinger.
Vi skal ikke konkludere, men holde en åpen diskurs levende og ikke minst skal vi spørre oss:
“What will architecture be and what can architecture do …?”
Ønsker vi å bidra til løsninger av de store sosiale, økologiske og økonomiske utfordringene vi står ovenfor lokalt og globalt, så må vi kontinuerlig utfordre arkitektrollen, faget og samarbeidsmodeller. Med opphav i vår fagkultur og historie må vi komme med gode innspill i form av tanker, planer, tekster og ikke minst arkitekturverk.
Velkommen til Arkitektur 6, det siste semesteret i grunnutdanningen for arkitektstudentne ved NTNU. Myndiggjøring av studenten som profesjonell utøver og utforsker av faget er en sentral målsetting i kurset. Eller for å si det helt enkelt: 
I stedet for å lære bort arkitektur, skal det (ut)dannes arkitekter. 
I arkitektur 6 skal kunnskapselementer som er blitt undervist og lært tidligere repeteres, anvendes og kombineres med nye aspekter. Eksperimentering med nye uttrykksformer og verktøy, basert på et bredt kunnskapsgrunnlag fra tidligere kurs og andre erfaringer, er en viktig målsetting. En genuin motivasjon for faget, en åpen innstilling og nysgjerrighet er avgjørende faktorer for et vellykket semester.
Donald A. Schön (1959) har gjennom sine undersøkelser av arkitektens praksis beskrevet prosjekteringen som en prosess som preges av “refleksjon i handling”. Gjennom studieløpet har studentene gjennomført flere styrte løp (gjennom veiledninger og oppgavestillinger) som vi ønsker å utvikle videre til en refleksjon som er mer selvbestemt og generert gjennom prosjektet. Denne arkitektoniske dannelsen er krevende, noen ganger frustrerende og krever en stor grad av motivasjon. 
“Refleksjon i handling” forutsetter at det finnes et materiale som kan reflekteres over eller evalueres. Vi mener derfor at det er viktig å rette fokus mot oppstarten av en prosjekteringsprosess. Raske, overordnede, men helhetlige prosjektforslag gir et godt grunnlag for den videre prosessen. 
I denne sammenhengen ønsker vi å introdusere startbox:ARK6 som  gir studentene noen enkle verktøy til å håndtere en kompleks problemstilling og få opp et prosjektgrunnlag tidlig i semesteret.
I arkitektur 6 og det videregående undervisningstilbudet, får studentene et mer selvstendig ansvar både for prosjektet og oppfyllelse av læringsmål. For å støtte faglig utvikling, gruppedynamikk og læring, gis det i arkitektur 6 et tilbud om coaching både for gruppene og enkeltstudenter.
Mennesker/
Vi lever i en brytningstid med sosial, økonomisk og økologisk usikkerhet  som vil påvirker faget på mange måter og omfattende nytekning i forhold til lokalisering, forbruk, transport, material- og arealbruk og mye mer er nødvendig. 
For å lykkes med en bærekraftig omstilling må vi kunne etablere bygninger 
og bymiljøer som er ressursvennlig og ikke minst inspirerer til miljø- og helsefremmede adferd. Det helt avgjørende å ha fokus på mennesker 
og brukere for å kunne ta et felles løst og gjennomføre de dyptgripende samfunnsendringene som kreves.

Vi må utvikle eierskap og medvirkningsplattformer som går langt utover de formaliserte prosessene i plan-og bygningsloven og praksis i dag. Vi ønsker å ta tak i denne problemstillingen i arkitektur 6 og er svært takknemlig for støtten fra Kunnskapsdepartement ved Universell (se universell.no) som gir oss muligheten til å videreutvikle (kommunikasjons)verktøy for brukerinvolvering sammen med våre studenter og partnere. Årets oppgave/
Årets oppgave tar utgangspunkt i den den planlagte flytting av NTNU´s arealer fra Dragvoll og andre lokaliseringer i retning Trondheim sentrum. NTNU ønsker et “byintegrert campus” og har som intensjon å åpne universitet mer mot befolkningen, næringslivet og andre partnere.
NTNU´s styre har høsten 2016 vedtatt en utvidelse av Gløshaugen mot Elgeseterområdet i vest, mens vi mener at det også må utredes potensialet av en tettere interaksjon med byveven og muligheten som ligger i å lokalisere flere universitetsfunksjoner på Kalvskinnet/Midtbyen. (I tillegg til lærerutdanningen og Vitenskapsmuseet.)
Muligheter som vi ønsker å undersøke er blant annet større eksponering og samarbeid mot samfunnet, mer attraktive arbeidsplasser og sambruk. Med dagens muligheter i IKT har utstrakt sambruk med eksisterende byfunksjoner et stort potensial til nye lærings- og forskningsmetoder, og ikke minst til økonomisk og økologisk lønnsomme arealbesparelser.
Programmet for bygningsmiljøet som skal prosjekteres er KAM-senteret som er samlokaliseringen av NTNU´s Institutt for Musikk, Kunstakademiet og Fakultet for Arkitektur og Design. Aktivitetene i KAM kan bidra til en aktiv dialog mellom NTNU, eksisterende kulturinstitusjoner, næringsliv og byliv i Trondheim sentrum. Med god arkitektonisk utforming har tett naboskap og samarbeid i utdannelse, utøvelse og forskning innen kunst, musikk, arkitektur og design et stort potensial til nyskapning. 
Bruce Mau beskriver en god designprosess som å være “lost in the woods” (Future Practice, 2012) og så finne veien ut gjennom å modifisere kjent og ny kunnskap. Det ligger noen utfordringer på veien, men om vi får det til, finner lysningen eller kommer oss ut av skogen så er det verdt turen og innsatsen.  


For lærerteamet, 
Steffen Wellinger, fagansvarlig