onsdag 16. mai 2012

/ FORSLAG INNLEVERT MATERIALE


Illustrasjonsskisse fritt etter Jølles utsagn: "Du kan ikke selge en støvsuger, før du har vist den fram!" Poeng: Vis fram prosjektene deres, hovedidè og situasjon så tidlig som mulig i layout/presentasjon :)

Vedlagt kommer vi med et forslag om innlevert materialet. Dette legges til grunn for evalueringen men er ikke noe krav. Dere skal presentere og forklare deres prosjekt på best mulig måte og innlevert materialet må tilpasses iht det.

Ta kontakt om dere lurer på noe slik at vi kan finne individuelle og prosjekttilpassede  løsninger.

SITUASJONSPLAN - Bygningen(e) tegnes inn med 1.etasje (alt takplan). Det  kan
suppleres med en serie små skisser som belyser situasjonsanalysen og bygningens forhold
til omgivelsene.

BESKRIVELSE - Beskrivelsen skal ha en generell del som redegjør for hovedintensjoner og
hovedideer, og en spesiell del ordnet etter temaer (situasjonsplan, trafikk, hovedform,
konstruksjoner, materialer, farger, etc.). Tredimensjonale tegninger i valgfri målestokk som
belyser hvordan konseptene er blitt behandlet og hvordan viktige rom og rom grupper er tenkt.

MILJØREGNSKAP - etter mal fra Arkitektur N e.l.  Montert på plansje og satt inn i PDF til sensor.

PLANER 1:2OO/ 1:100 - Hoved, alle etasjer

SNITT OG FASADER 1:2OO/ 1:100

TREDIMENSJONALE TEGNINGER  - Her skal presenteres en mindre
del av bygningen for å belyse hvordan estetiske løsninger (rom, form, lys, materialitet)
og tekniske løsninger (bærekonstruksjoner, byggeprinsipp, infrastruktur) inngår i en
arkitektonisk helhet.

YTTERVEGGSNITT f.eks 1:2O/1:10 - det velges et område av bygningsanlegget som har stor
gjentakelse i komponentsamlinger og bygningsdeler.

DETALJER f.eks 1:5 - Det velges knutepunktsforbindelser for hovedkonstruksjonen og en
interiørdetalj som er representativ for materialsammenstillingen. Kan evt. slås sammen med ytterveggsnitt.

MATERIAL- OG FARGEPRØVE 1:1 - Prøven kan vise de viktigste materialene, eksteriørt og
interiørt.

MODELLER - Det skal leveres modeller. Detaljeringsgrad og målestokk vurderes iht
prosjektet.

DIGITAL DOKUMENTASJON som forklarer prosjektet i PDF-format (mal bli utlevert). Leveres
i it`s learning

SUPPLERENDE MATERIALE - Studentene står fritt med å supplere det overnevnte
tegningsmaterialet, men dokumentasjonen skal monteres på plansjer. Plansjene skal være
egnet for opphenging på vegg.

MUNTLIG PRESENTASJON av eget prosjekt til sensor.