PLATTFORM/“Architecture is….”

Høsten 2016 publiserete www.archdaily.com “121 definitions of architecture” ” av relevante mennesker. Allerede dette lille utvalget viser en stor bredde, mange forskjellige meninger, definisjoner og agendaer om hva faget er og hvilken rolle arkitektur har. I en kompleks verden og demokratiske samfunn så trenger vi dette mangfoldet, vi trenger store overordnete tanker og vi trenger små konkrete handlinger.

Vi skal ikke konkludere, men holde en åpen diskurs levende og ikke minst skal vi spørre oss:

What will architecture be and what can architecture do …?

Ønsker vi å bidra til løsninger av de store sosiale, økologiske og økonomiske utfordringene vi står ovenfor lokalt og globalt, så må vi kontinuerlig utfordre arkitektrollen, faget og samarbeidsmodeller. 
Fokuset i arkitektur 6 ligger på gode arkitekturverk, men vi ønsker ikke å begrense arkitektrollen til det. Et aktivt forhold til brukere, overordnete samfunnsutfordringer og langsiktig strategisk tenking er avgjørende perspektiver for å kunne lage god og relevant arkitektur.

Velkommen til Arkitektur 6, det siste semesteret i grunnutdanningen for arkitektstudentene ved NTNU. En sentral målsetting i kurset er myndiggjøring av studenten som profesjonell utøver og utforsker av faget. Eller for å si det helt enkelt:

I stedet for å lære bort arkitektur, skal det (ut)dannes arkitekter. 


I arkitektur 6 skal kunnskapselementer som er blitt undervist og lært tidligere repeteres, anvendes og kombineres med nye aspekter. Eksperimentering med nye uttrykksformer og verktøy, basert på et bredt kunnskapsgrunnlag fra tidligere kurs og andre erfaringer, står sentralt. En genuin motivasjon for faget, en åpen innstilling og nysgjerrighet er avgjørende faktorer for et vellykket semester.
I arkitektur 6 og det følgende videregående undervisningstilbudet, får studentene et mer selvstendig ansvar både for prosjektet og oppfyllelse av læringsmål. For å støtte faglig utvikling, gruppedynamikk og læring, gis det i arkitektur 6 et tilbud om coaching både for gruppene og enkeltstudenter.

Donald A. Schön (1959) har gjennom sine undersøkelser av arkitektens praksis beskrevet prosjekteringen som en prosess som preges av “refleksjon i handling”. Gjennom studieløpet har studentene gjennomført flere styrte løp (gjennom veiledninger og oppgavestillinger) som vi ønsker å utvikle videre til en prosess som er mer selvbestemt og generert gjennom prosjektet. Denne arkitektoniske dannelsen er krevende, noen ganger frustrerende og krever en stor grad av motivasjon.

“Refleksjon i handling” forutsetter at det finnes et materiale som kan reflekteres over eller evalueres. Derfor er det viktig å rette fokus på produksjonen av mange alternativer i oppstarten av en prosjekteringsprosess. Raske, overordnede, men helhetlige prosjektforslag gir et godt grunnlag for den videre prosessen.

Vi lever i en brytningstid med sosial, økonomisk og økologisk usikkerhet som vil påvirker faget på mange måter og omfattende nytekning i forhold til lokalisering, forbruk, transport, material- og arealbruk og mye mer er nødvendig. 

For å lykkes med å skape en bedre og bærekraftig verden må vi kunne etablere bygninger og bymiljøer som er ressursvennlig og ikke minst inspirerer til miljø- og helsefremmede atferd. Det helt avgjørende å ha fokus på mennesker og sammen skape grunnlaget og gjennomføre de dyptgripende samfunnsendringene som kreves.

Arkitektur 6 er et ”grunnkurs” og her skal det læres verktøy, ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for å kunne prosjekterer større bygninger. Det er omfattende, men likevel mener vi at vi noen ganger kan utfordre oss selv, de faglige rammene for å skape drømmer, utopier og stille spørsmål som kan bringe en ny dimensjon på banen. For å gjøre det må vi tillate oss å være usikker, gjøre feil og utfordre hverandre. Eller som mester Yoda sier:

The Greatest Teacher, Failure is. (The Last Jedi, 2017)

 Bruce Mau beskriver en god designprosess som å være “lost in the woods” (Hyde 2012) og så finne veien ut gjennom å modifisere kjent og ny kunnskap. Det ligger noen utfordringer på veien, men om vi får det til, finner lysningen eller kommer oss ut av skogen, så er det verdt turen og innsatsen.


Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

For underviserteamet, 
Steffen Wellinger, fagansvarlig